ระบบการประเมินผลความพึงพอใจในการบริการ

            ท่านสามารถประเมินผลความพึงพอใจในการบริการของสถาบันประสาทวิทยา ทั้งในส่วนของการบริการของบุคลากร ความสะดวกของการรับบริการ และขั้นตอนในการรับบริการ

ถ้าต้องการประเมินผลความพึงพอใจ คลิก