การประชุมวิชาการ Pediatric Epilepsy Surgery Symposium 8-9 พฤศจิกายน 2561

ข่าวสารการอบรม

ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน เมษายน 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ดังนั้น สถาบันฯจึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตัดเครื่องผ้าผู้ป่วย จำนวน 8 รายการ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลิกอ่านประกาศ

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการระบบฐานข้อมูลเวชระเบียนสำรอง (Backup)

ประกาศ

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการระบบฐานข้อมูลเวชระเบียนสำรอง (Backup) จำนวน 1 โครงการ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศ รายละเอียดการอบรมและตารางอบรมโครงการการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 11

ข่าวสารการอบรม, ประกาศ

โครงการการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 11 ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการฯ ได้ดังนี้ 1. ตารางสอนผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง 11 23 เมษายน 61 2. รายละเอียดการอบรม

– ประกาศ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561

ประกาศ

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ขอประกาศรายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ผลการดำเนินงาน (เงินงบประมาณ) 2561 2. ผลการดำเนินงาน (เงินบำรุง) 2561

– ประกาศ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560

ประกาศ

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ขอประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. รายงานผลโครงการงบประมาณ 2560 2. รายงานผลโครงการเงินบำรุง 2560

– ประกาศ แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561

ประกาศ

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ขอประกาศแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. เอกสารงบประมาณ ปี 2561 2. แผน สิ่งก่อสร้าง 2561 (งบประมาณ) 3. แผน ครุภัณฑ์ 2561 (งบประมาณ) 4.สรุปแผนโครงการ 5. แผน โครงการ 2561 (งบประมาณ) 6. แผน โครงการ 2561 (เงินบำรุง)

– ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ

ตามพระราชบัติญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด ในการนี้ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องเฝ้าระวังการทำงานของหัวใจ กายหายใจ ความดันโลหิต ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย

ประกาศ

ตามประกาศสถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 6 เดือน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น เนื่องจาก ไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล์กมรอนิกส์ สถาบันฯจึงขอยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ดังกล่าว ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ รุ่นที่ 49

ข่าวสารการอบรม, ประกาศ

1. กำหนดการสอบคีัดเลือก 2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

ประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 6 เดือน

ประกาศ

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561-30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่   หมายเหตุ   ระยะเวลาในการเผยแพร่ ตั้งแต่วันที่ 9-23 มีนาคม 2561

ประกาศ ประกวดราคาจ้างตัดเครื่องผ้าผู้ป่วย

ประกาศ

สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง จ้างตัดเครื่องผ้าผู้ป่วย จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่   หมายเหตุ     ระยะเวลาในการเผยแพร่ ตั้งแต่วันที่ 8-15 มีนาคม 2561

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อการบริการ

ประกาศ

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อการบริการ จำนวน 1 โครงการ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้  ที่นี่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน มกราคม

ประกาศ

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ดังนั้น สถาบันฯจึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ดาวน์โหลดเอกสาร

– เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย

ประกาศ

ตามพระราชบัติญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด ในการนี้ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 1 โครงการ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน ธันวาคม

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ดังนั้น สถาบันฯจึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการอบรมหลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ข่าวสารการอบรม

ในวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน รับสมัคร 50 ท่าน หมดเขตรับสมัคร 31 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม (ที่นี่) ใบสมัคร รายละเอียดโครงการ เอกสารเชิญอบรมณ์

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซื้อ Interlock coil (All size) จำนวน 40 ชิ้น

Feature, ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานเอกซเรย์หลอดเลือดและรังศรีร่วมรักษา จำนวน 3 รายการ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

ประกาศ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยา และประสาทศัลยศาสตร์ รุ่นที่ 49

ข่าวสารการอบรม, ประกาศ

ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม เอกสารเชิญชวนเข้าร่วมอบรม

ประกาศ หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 11

ข่าวสารการอบรม, ประกาศ

ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม เอกสารเชิญชวนเข้าร่วมอบรม

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 6

ข่าวสารการอบรม, ประกาศ

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 2. กำหนดการสอบคัดเลือก

– แจ้งกำหนดการขอรับคืนเงินประกันสัญญา/ซอง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0412/ว.1075 ลงวันที่ 22 กันยายน 2530 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนเงินประกันสัญญา จึงประกาศให้ผู้ค้ำประกันที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมาติดต่อขอรับเงินประกันสัญญา/ซองคืนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ประกาศ หากไม่มารับคืนตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สถาบันประสาทวิทยาจะรับเข้าเป็นรายได้ตามประเภทของเงินให้เสร็จสิ้นไป คลิกอ่านประกาศ

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย

ประกาศ

กรมการแพทย์ โดยสถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561-30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

– ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทศัลยศาสตร์ กลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยาประจำปีการศึกษา 2561

กลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์, ข่าวสารการอบรม

มีคุณสมบัติในการสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปี 2561 ตรงตามเกณฑ์ของแพทยสภาและราชวิทยาลัยประสาทศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทยครบถ้วน ไม่มีสุขภาหรือความพิการทางร่างกายหรือจิตใจที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมด้านประสาทศัลยศาสตร์ เกณฑ์การคัดเลือกพิจารณาจากผลการเรียน การสัมภาษณ์ จดหมายรับรองการปฏิบัติงานโดยการลงคะแนนของกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ

ตามพระราชบัติญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด ในการนี้ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อACE Thrombectomy Kit จำนวน 5 ชิ้น ประจำปีงบประมาณ 2561 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ

ตามพระราชบัติญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด ในการนี้ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจเพื่อใช้ในการตรวจหาภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติ จำนวน 27 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้  ที่นี่

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ

ตามพระราชบัติญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด ในการนี้ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวารสารต่างประเทศในรูปแบบ Online จำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ

ตามพระราชบัติญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด ในการนี้ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้อฐานข้อมูล Springer Healh and Hospital Package ประจำปีงบประมาณ 2561 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ประกาศ

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ขอประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ได้แก่ 1. โครงการวัสดุการแพทย์ จำนวน 12 รายการ 2. โครงการวัสดุงานบ้าน จำนวน 5 รายการ

ร่างประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 9 เดือน

ข่าวร่างประกวดราคา

1.ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย 2.ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย 3.สเปกจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย   ระยะเวลาเผยแพร่  ตั้งแต่วันที่  6 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกชั้นที่ 1 อาคารรัชมงคล สถาบันประสาทวิทยา

ประกาศ

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอก ชั้นที่ 1 อาคารรัชมงคล สถาบันประสาทวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 85,333,300 บาท ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่ หมายเหตุ  ระยะเวลาเผยแพร่ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 – 6 ธันวาคม 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน ตุลาคม

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ดังนั้น สถาบันฯจึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ร่างประกวดราคางานจ้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกชั้นที่ 1 อาคารรัชมงคล สถาบันประสาทวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวร่างประกวดราคา

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกชั้นที่ 1 อาคารรัชมงคล สถาบันประสาทวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ดังนี้ ร่างประกวดราคา ราคากลาง

ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ประกาศ

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ขอประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานฯ

ประกาศ, สมัครงาน

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้ทำการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป นั้น ในการนี้ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ประกาศ

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ขอประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ได้แก่ 1. โครงการ ส.ป.237 สติกเกอร์ต่อเนื่องไม่พิมพ์ 2.5 x 6 เซนติเมตร จำนวน 2,000,000 ดวง 2. โครงการสายสวน จำนวน 2 รายการ 3. โครงการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ 4. โครงการพลาสเตอร์ใยผ้า จำนวน 2 รายการ 5. โครงการสำลีชุบแอลกอฮอร์ ขนาด 0.35 กรัม 8 ก้อน จำนวน 54,000 แพค

ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเฟอร์นิเจอร์ห้องผู้ป่วยพิเศษ 25 ห้อง จำนวน 1 งาน

ประกาศ

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อชุดเจอร์นิเจอร์ห้องผู้ป่วย 25 ห้อง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 9 เดือน

ประกาศ

ตามพระราชบัติญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด ในการนี้ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561-30 กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน กันยายน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ดังนั้น สถาบันฯจึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารรัชมงคล ฯ

ประกาศ

ตามพระราชบัติญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด ในการนี้ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ประกาศ

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ขอประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการถุงขยะ จำนวน 6 รายการ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ฯ

ประกาศ, สมัครงาน

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา  จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับชำนาญการพิเศษ จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในระดับชำนาญการพิเศษ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

– ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โครงการอบรมผู้บริหารการพยาบาลทางคลินิก : ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 1

ข่าวสารการอบรม

1. รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 2. การลงทะเบียนและรายละเอียดการอบรม 3. ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนอบรม  

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ฯ

ประกาศ

ตามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ระยะเวลา 11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560-30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บัดนี้ได้ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ คือ บริษัท คลินิกคอล เอ็ยจิเนียริ่ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ประกาศ

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ขอประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ได้แก่ โครงการการเข็มเจาะเลือด จำนวน 2 รายการ,  โครงการเสื้อคลุมป้องกันร่างกาย จำนวน 2 รายการ, โครงการสายยางลาเท็ก เบอร์ 202 จำนวน 12,000 ฟุต และโครงการเอี้ยม Disposable จำนวน 450 ห่อ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศ, สมัครงาน

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการอบรมผู้บริหารการพยาบาลทางคลินิก: ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 1

ข่าวสารการอบรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คลิกอ่านรายละเอียด กำหนดการสอบสัมภาษณ์ คลิกอ่านรายละเอียด

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ประกาศ

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ขอประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่่

ประกาศ สรุปรายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

ประกาศ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอซื้อน้ำยาสำหรับการตรวจห้องปฏิบัติการ จำนวน 5 รายการ

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ตามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้มีโครงการซื้อน้ำยาสำหรับการตรวจห้องปฏิบัติการ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บัดนี้ได้ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาสำหรับการตรวจห้องปฏิบัติการ คือ บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน สิงหาคม

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ดังนั้น สถาบันฯจึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความละเอียดสูง

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ตามประกาศ กรมการแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความละเอียดสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 1 กล้อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บัดนี้ได้ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความละเอียดสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 1 กล้อง คือ บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผบแพร่ในระบบเครื่อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีการและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ขอประการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ตามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กัยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บัดนี้ได้ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนคนไข้ ระยะเวลา 12 เดือน คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปร ควอลลิตี้ เซอร์วิส ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

– ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ตามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กัยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บัดนี้ได้ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน คือ บริษัท แกรนด์ เซ็นทรัล ลอนดรี้ จำกัด ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

– ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ตามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กัยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บัดนี้ได้ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน คือ บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จำกัด ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้  ที่นี่

– ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ตามประกาศ กรมการแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น ทางกรมการแพทย์ จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

– ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ 6 รายการ

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ตามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เรื่อง สอบราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีสอบราคา บัดนี้ได้ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

– ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพจรเคลื่อนที่พร้อมเสามีล้อเลื่อน จำนวน 6 เครื่อง

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ตามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพจรเคลื่อนที่พร้อมเสามีล้อเลื่อน จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin) บัดนี้ ได้ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพจรเคลื่อนที่พร้อมเสามีล้อเลื่อน จำนวน 6 เครื่อง คือ บริษัท เมดิทอป จำกัด ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

– ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ผ่าตัดฐานกระโหลกศีรษะผ่านกล้อง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 1 ชุด

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ตามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ผ่าตัดฐานกระโหลกศีรษะผ่านกล้อง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 1 ชุด ด้วยวิธีการสอบราคา บัดนี้ ได้ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาชุดอุปกรณ์ผ่าตัดฐานกระโหลกศีรษะผ่านกล้อง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 1 ชุด คือ บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

– ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อสายดูดเสมหะ จำนวน 2 รายการ

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ตามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เรื่อง สอบราคาซื้อสายดูดเสมหะ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการสอบราคา บัดนี้ ได้ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ซื้อสายดูดเสมหะ จำนวน 2 รายการ คือ บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี้ จำกัด ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

– ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อถุงมือใช้แล้วทิ้ง จำนวน 9,000 กล่อง

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ตามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เรื่อง สอบราคาซื้อถุงมือใช้แล้วทิ้ง จำนวน 9,000 กล่อง ด้วยวิธีสอบราคา บัดนี้ ได้ผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อถุงมือใช้แล้วทิ้ง จำนวน 9,000 กล่อง คือ บริษัท เอ็ม.เวล เมต จำกัด ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

– ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมารายการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ตามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารายการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีการสอบราคา และเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2561 บัดนี้ ได้ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารายการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ระยะเวลา 12 เดือน คือ บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอรี่ เซอร์วิส จำกัด ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

– ประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ระยะเวลา 11 เดือน

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศ

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ระยะเวลา 11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560-30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

– ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูงฯ

ประกาศ

ตามประกาศ กรมการแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูงพร้อมระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบตามศูนย์สำหรับ 11 เตียง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ จำนวน 1 เครื่อง บัดนี้ ได้ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูงพร้อมระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบตามศูนย์สำหรับ 11 เตียง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ จำนวน 1 เครื่อง คือ บริษัท โซวิค จำกัด ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่   หมายเหตุ  ระยะเวลาเผยแพร่ 28 กันยายน – 6 ตุลาคม 2560

– ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จำนวน 2 รายการ

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ขอเผยแพร่ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จำนวน 2 รายการ ดังต่อไปนี้ 1. ราคากลางไซริงค์ Disposable 2. ราคากลางหลอดเก็บเลือดสูญญากาศ

– ประกาศ เผยแพร่ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จำนวน 13 รายการ

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ขอเผยแพร่ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จำนวน 13 รายการ ดังต่อไปนี้ 1. ตารางราคากลางInternet server61(อ้างอิง) 2. ตารางราคากลางNetwork 61(อ้างอิง) 3. ตารางราคากลางOracle61(อ้างอิง) 4. ตารางราคากลางPACS61(อ้างอิง) 5. ตารางราคากลางPHIS61(อ้างอิง) 6. ตารางราคากลางSterrad 61(อ้างอิง) 7. ตารางราคากลางเก็บเอกสาร 61(อ้างอิง) 8. ตารางราคากลางคู่ขนาน61(อ้างอิง) 9. ตารางราคากลางลิฟต์ชินด์เล่อร์ 61(อ้างอิง) 10. ตารางราคากลางลิฟต์มิตซู 61(อ้างอิง) 11. ตารางราคากลางอ้างอิงอาหารผู้ป่วย61-3เดือน 12. ตารางราคากลางอินเตอร์เน็ต 61(อ้างอิง) 13. ตารางราคากลางเอกซเรย์64ภาพ 61(อ้างอิง)

– ประกาศ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมพัฒนาศูนย์หลอดเลือดสมอง ภายใต้โครงการ “Thailand Angels Award”

ข่าวสารการอบรม, ประกาศ, ประชาสัมพันธ์

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา ร่วมกับมูลนิธิสถาบันประสาทวิทยา ได้ดำเนินงานพัฒนาศูนย์หลอดเลือดสมอง ภายใต้โครงการ “Thailand Angels Award” เพื่อประเมินตัวชี้วัดของการพัฒนาศูนย์หลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ โดยนำข้อมูลไปเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลในประเทศแถบยุโรป และเร่งพัฒนาศูนย์หลอดเลือดสมองในประเทศไทยให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่  หมดเขต  การรับสมัครในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

– ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันประสาทวิทยา ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ Click!!

– เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 6

ข่าวสารการอบรม

เอกสาร ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการชำระเงิน แผ่นพับ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางSTROKE หน้า 1 แผ่นพับ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางSTROKE หน้า 2 หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรม 1. รับสมัคร วันที่ 2 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2560 2. ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท โดยกรอกเอกสารการเงินให้ครบถ้วนและระบุ Product code : 9598 Download เอกสารการเงินได้ที่ www.pni.go.th และโอนเงินที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ 3. ส่งใบสมัครและสลิปการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมสอบตัวจริง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 มาที่ กลุ่มงานวิชาการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา 312 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400…

– รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, สมัครงาน

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันประสาทวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

– กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การรับของขวัญ สินน้ำใจ ที่ไม่ผิดกฏหมาย และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน

ประกาศ

๑.ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ๒.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ ๓.ข้อมูลเกี่ยวกับการรับของขวัญอย่างไรไม่ผิดกฏหมาย ทั้งนี้ สามารถดาว์นโหลดทางเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการกรม (http://secretary.dms.moph.go.th) เบรนเนอร์ คุณธรรม จริยธรรม นอกจากนั้นสำนักงานเลขาฯได้จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ โดยผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้ ๑. เว็บไซต์สำนักงานเลขานุการกรม (http://secretary.dms.moph.go.th) ๒. ตู้รับเรื่องร้องเรียน อาคาร ๓ ชั้น ๒ ๓. ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ อาคาร ๓ ชั้น ๒ เลขที่ ๔๘/๒๓ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ๔. งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร ๓ ชั้น ๒ ๕. โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๐-๖๐๘๑…

– งดคลินิกพิเศษนอกเวลา วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560 ทุกคลินิค

ประกาศ

– ประกาศ สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดปริมาณ จำนวน 15 รายการ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดปริมาณ จำนวน 15 รายการ ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2560 ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

– ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูง พร้อมระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบตามศูนย์สำหรับ 11 เตียง ฯ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูง พร้อมระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบตามศูนย์สำหรับ 11 เตียง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

– ประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความละเอียดสูงฯ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความละเอียดสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

– ประกาศ สอบราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ  ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561  ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่    

– ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่   หมายเหตุ  ระยะเวลาเผยแพร่ ตั้งแต่ 15-22 สิงหาคม 2560

– ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่   หมายเหตุ  ระยะเวลาเผยแพร่ ตั้งแต่ 15-22 สิงหาคม 2560

– ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่ หมายเหตุ  ระยะเวลาเผยแพร่ ตั้งแต่ 15-22 สิงหาคม 2560

ประกาศ สอบราคาซื้อสายดูดเสมหะ จำนวน 2 รายการ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสายดูดเสมหะ จำนวน 2 รายการ ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศ สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจ จำนวน 4 รายการ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจ จำนวน 4 รายการ ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน กรกฎาคม

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ดังนั้น สถาบันฯจึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 -30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

ประกาศ สอบราคาซื้อถุงมือชนิดใช้แล้วทิ้ง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อถุงมือใช้แล้วทิ้ง จำนวน 9,000 กล่อง ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูง พร้อมระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบตาม ศูนย์สำหรับ 11 เตียง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

ข่าวร่างประกวดราคา

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูง พร้อมระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบตามศูนย์สำหรับ 11 เตียง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ดังนี้ 1. ร่างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูงฯ (จากระบบ) 2. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูง (จากระบบ) 3. รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูง 4. ราคากลางเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจระดับสูง     หมายเหตุ    (1) รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560     (2) สิ้นสุดวันรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 11 สิงหาคม 2560

ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความละเอียดสูงฯ จำนวน 1 กล้อง

ข่าวร่างประกวดราคา

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความละเอียดสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ดังนี้ 1. ร่างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณฯ (จากระบบ) 2. ร่างเอกสารประกวดราคากล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณฯ (จากระบบ) 3. รายละเอียดคุณลักษณะกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณฯ 4. ราคากลางกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณฯ     หมายเหตุ     (1) รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560    (2) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 11 สิงหาคม 2560

ประกาศ สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ผ่าตัดฐานกะโหลกศีรษะผ่านกล้อง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ผ่าตัดฐานกะโหลกศีรษะผ่านกล้อง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

– ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

ข่าวร่างประกวดราคา

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ดังนี้ 1. ร่างประกาศเชิญชวนจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 2. ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 3. รายละเอียดจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 4. ตารางราคากลางรักษาความปลอดภัย (อ้างอิง)

ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้

ข่าวร่างประกวดราคา

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ดังนี้ 1. ร่างประกาศเชิญชวนจ้างเหมาขนคนไข้ 2. ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาขนคนไข้ 3. รายละเอียดจ้างเหมาขนคนไข้ 4. ตารางราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาขนคนไข้

ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย

ข่าวร่างประกวดราคา

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ดังนี้ 1. ร่างประกาศเชิญชวนจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย  2. ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย 3. รายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย 4. ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)อาหารผู้ป่วย

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพเคลื่อนที่พร้อมเสามีล้อเลื่อน จำนวน 6 เครื่อง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพเคลื่อนที่พร้อมเสามีล้อเลื่อน จำนวน 6 เครื่อง ระยะเวลารับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 8-16 สิงหาคม 2560 ท่านสามาารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

ประกาศ สอบราคาซื้อถุงให้อาหารสำหรับบรรจุอาหารทางสายให้อาหาร

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อถุงให้อาหารสำหรับบรรจุอาหารทางสายให้อาหาร จำนวน 91,250 ถุง ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

ประกาศ สอบราคาจ้างเหมารายการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารายการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย

ข่าวร่างประกวดราคา

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ดังต่อไปนี้ 1. รายละเอียดคุณลักษณะซักอบรีดผ้าผู้ป่วย 2. ร่างเอกสารประกาศเชิญชวนซักอบรีดผ้าผู้ป่วย 3. ร่างเอกสารประกวดราคาซักอบรีดผ้าผู้ป่วย  4. ตารางราคากลางซักอบรีด (อ้างอิง)

– ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันประสาทวิทยา

ประชาสัมพันธ์

– ขอเชิญร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump)

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) จำนวน 15 เครื่อง ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบแบบอิเลคโทรนิกส์ จำนวน 1 เครื่อง

ข่าวร่างประกวดราคา

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบแบบอิเลโทรนิกส์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาแบบอิล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ที่นี่

ประกาศ สอบราคาซื้อเตียงไฟฟ้าพร้อมที่นอน จำนวน 25 เตียง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เตียงไฟฟ้าพร้อมที่นอน จำนวน 25 เตียง ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

– กิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้โรคหลอดเลือดสมองสำหรับผู้ขับรถรับจ้างสาธารณะและหน่วยกู้ชีพ

ข่าวสารการอบรม

– ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ, สมัครงาน

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน มิถุนายน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ดังนั้น สถาบันฯจึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อการบริการ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อการบริการ จำนวน 1 โครงการ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่ 

ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องแยกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องแยกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Airborne Infection Io\solation : AIR) จำนวน 1 รายการ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันสำหรับเด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันสำหรับเด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน พฤษภาคม

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ดังนั้น สถาบันฯจึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ดาวน์โหลดเอกสาร

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยเนื้องอกสมอง รุ่นที่ 2

ข่าวสารการอบรม

– ใบแจ้งชำระเงิน – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรม – การลงทะเบียนและรายละเอียดการอบรม

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สมัครงาน

ด้วย กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาก่ีพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ รุ่นที่48

ข่าวสารการอบรม

ใบแจ้งการชำระเงิน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรม ระเบียบการอบรม  

ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 24 เครื่อง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 24 เครื่อง ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน เมษายน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ดังนั้น สถาบันฯจึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ดาวน์โหลดเอกสาร

– รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศ, สมัครงาน

อ่านประกาศรายชื่อคลิกที่นี่

– เปลี่ยน Product Code การโอนเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมอง รุ่นที่ 10 เป็น 9587

ข่าวสารการอบรม

รายละเอียดการอบรมและลงทะเบียนหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมอง รุ่นที่ 10

– แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคลมชัก สำหรับพยาบาลทั่วไป

CPG

สถาบันประสาทวิทยา ได้ดำเนินการจัดทำเล่มแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคลมชัก สำหรับพยาบาลทั่วไป ฉบับสมบูรณ์ เสร็จสิ้นแล้ว ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้ 1. Art Epilepsy 01 2. Art Epilepsy 02 3. Art Epilepsy 03 4. Art Epilepsy Content 5. Cover Epilepsy LUp

– ประชาสัมพันธ์ การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราการตายของผู้สูงอายุ

ข่าวสารการอบรม, ประชาสัมพันธ์

สถาบันประสาทวิทยา ได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราการตายของผู้สูงอายุ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพฯ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้ ดังนี้ 1. หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุม KM 2. เอกสารประชาสัมพันธ์ KM 3. กำหนดการ KM 19 พ.ค.60 ล่าสุด 4. ใบสมัครและใบจองที่พัก KM60 5. ตัวอย่างหนังสือส่งตัว KM60

– ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 10

ข่าวสารการอบรม

ด้วยสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้จัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 10 ในวันที่ 12 – 23 มิถุนายน 2560 นั้น ทั้งนี้ ท่านสามารถดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 10 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้ 1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม 2. รายละเอียดการลงทะเบียนและการอบรม 3. แบบฟอร์มการชำระเงิน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน มีนาคม

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ดังนั้น สถาบันฯจึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ดาวน์โหลดเอกสาร

แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับพยาบาลทั่วไป Clinical Nursing Practice Guidelines for Stroke 2558

CPG

แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับพยาบาลทั่วไป โดย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์ 2558) ท่านสามารถดาว์โหลดได้ ที่นี่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน ตุลาคม และ พฤศจิกายน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 ให้ส่วนราชการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา ดังนั้น สถาบันฯจึงได้จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน  ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ สอบราคาซื้อวารสารต่างประเทศในรูปแบบ Online

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ วารสารต่างประเทศในรูปแบบ Online จำนวน 14 รายการ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

สมัครงาน

คลิก อ่านประกาศ

งานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ประชาสัมพันธ์

แผ่นพับ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประครอง (Palliative Care)

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุงานสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ วัสดุงานสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ระยะเวลาดำเนินการ 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559-30 กันยายน 2560 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

เทคโนโลยีความก้าวหน้าการดูแลรักษา ผู้ป่วยโรคระบบประสาท

ข่าวสารการอบรม

ขยายเวลาเปิดรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 5

ข่าวสารการอบรม

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 5 รับสมัคร วันที่ 3 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2559 ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ มาที่ กลุ่มงานวิชาการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา 312 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ทาง www.pni.go.th สอบคัดเลือกวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องเรียนพยาบาล กลุ่มงานวิชาการพยาบาล อาคารรัชมงคล ชั้น 3 สถาบันประสาทวิทยา ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก วันที่ 15 ธันวาคม…

รู้เท่าทันป้องกันสมองเสื่อม

ประชาสัมพันธ์

– แนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม

ความรู้ทั่วไปสำหรับประชาชน, สาระความรู้

ดาวน์โหลด แนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “Techniques of Epilepsy Surgery” ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์

สถาบันประสาทวิทยาร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “Techniques of Epilepsy Surgery” ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงทางด้านการผ่าตัดโรคลมชักระดับนานาชาติจากคลีฟแลนด์คลินิก สหรัฐอเมริกา และวิทยากรที่มีประสบการณ์การผ่าตัดโรคลมชักในประเทศไทย ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการลงทะเบียนได้ หรือโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้วส่งมาที่ prasatneurosurg@gmail.com พร้อม ชื่อ ที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และหลักฐานการชำระเงิน ตามเอกสารแนบ (จองที่พักโรงแรมเองแยกจากการลงทะเบียน) ดาวน์โหลด แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน ดาวน์โหลด ใบแจ้งจองที่พัก 

ประกาศขอเลื่อนวันประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าอบรม

ข่าวสารการอบรม

ขอประกาศเลื่อนวันประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าอบรม หลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยา และประสาทศัลยศาสตร์ รุ่นที่ 47 เป็นวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

– งดบริการคลินิคนอกเวลาในวันหยุดต่อเนื่องวันนักขัตฤกษ์

ประกาศ

โดนคลินิกนอกเวลาจะให้บริการตั้งแต่ 16:30 – 20:30 น. ในวันราชการ (วันจันทร์ – ศุกร์) และ 8:00 – 12:00 น. ในวันเสาร์ ตามประกาศวันหยุดต่อเนื่องปี 2559 ดังต่อไปนี้ 1.วันที่ 13 – 17 เมษายน 2559 รวม 5 วัน 2.วันที่ 5 – 9 พฤษภาคม 2559 รวม 5 วัน 3.วันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2559 รวม 5 วัน  

โครงการอบรมระยะสั้นหลักสูตรเทคโนโลยีการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง รุ่นที่23 วันที่ 7-18 มีนาคม 2559

ข่าวสารการอบรม

– คำประกาศ “สิทธิ”และ”ข้อพึงปฏิบัติ”ของผู้ป่วย

ประกาศ

– เข็มมุ่งการพัฒนาคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศ

เข็มมุ่งที่ 1 ความเป็นเลิศทางคลินิก เข็มมุ่งที่ 2 การสื่อสารทั่วถึง เข็มมุ่งที่ 3 การจัดการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

คลินิกจิตเวชผู้สูงอายุ

ประชาสัมพันธ์

โครงการศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ สถาบันประสาทวิทยา ให้บริการผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป 5 คลินิกร่วมกันคือ • จักษุผู้สูงอายุ • ข้อเข่าผู้สูงอายุ • จิตเวชผู้สูงอายุ • ทันตกรรมผู้สูงอายุ • เบาหวานผู้สูงอายุ วิธีขอรับบริการ 1. ผู้ป่วยนัด, ผู้ป่วย Refer จากโรงพยาบาลอื่น , ผู้ป่วยใหม่ ยื่นบัตรที่แผนกผู้ป่วยนอกตามปกติก่อน 11.00 น. 2. ผู้ป่วยส่งต่อจากคลินิกปกติยื่นแฟ้มก่อน 12.00 น. 3. พยาบาลคัดกรอง 5 โรค เวลา 11.00 – 13.00 น. 4. ให้สุขศึกษาความรู้การป้องกันดูแลตนเองของผู้สูงอายุ 12.00 – 13.00 น. บริเวณหน้าห้องตรวจ 5. แพทย์แต่ละคลินิกออกตรวจเวลา 13.00 น. ท่านสามารถพบแพทย์ได้หลายคลินิกในคราวเดียวกัน พยาบาลคัดกรองจะจัดให้ท่านพบแพทย์…

การรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 4
(วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 3 ธันวาคม 2558)

ข่าวสารการอบรม

เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรค  หลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 4 รับสมัคร วันที่ 1 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2558 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558  ทาง www.pni.go.th สอบคัดเลือกวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องเรียนพยาบาล กลุ่มงานวิชาการพยาบาล อาคารรัชมงคล ชั้น 3 สถาบันประสาทวิทยา ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 16 ธันวาคม 2558  ทาง www.pni.go.th ดาวน์โหลดแผ่นพับ   แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม

“เมอร์ส”! โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome ; MERS)

ประกาศ

          องค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization)  รายงานพบผู้ป่วยยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2558 จากรายงานผู้ป่วยทั้งหมด 26 ประเทศ พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 1,334 ราย เสียชีวิต 471 ราย      ส่วนในประเทศเกาหลีใต้ รายงาน ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2558 พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 172 ราย เสียชีวิต 27 รายโดยเป็นผู้ป่วยที่เดินทางไปประเทศจีน 1 ราย      ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของยุโรป (ECDC: European Centre for Disease Prevention and Control) รายงานพบผู้ป่วยยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส ณ วันที่…

– ความรู้เรื่อง MRI : 3 Tesla MRI Scanner at Prasat Neurological Institute

สาระความรู้

ดาวน์โหลดเอกสาร 3 Tesla Magnetic Resonance Imaging Scanner at Prasart Neurogical Institute

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กลุ่มยาความเคลื่อนไหวผิดปกติ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Feature, ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

ประกาศผู้ชนะ กลุ่มยาความเคลื่อนไหว จำนวน 10 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กลุ่มยาโรคสมองเสื่อม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

ประกาศผู้ชนะ กลุ่มยาโรคสมองเสื่อม 7 รายการ

ประกาศผู้ชะการเสนอราคา กลุ่มยาจิตเวช จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

ประกาศผู้ชนะ กลุ่มยาจิตเวข จำนวน 5 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กลุ่มยา Neuropathic pain จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

ประกาศผู้ชนะ กลุ่มยา Neuropathic pain 2 รายการ

ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 13 รายการ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2561

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

No title

Header

No title

Header