ประวัติผู้อำนวยการ

Director

 

นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม

ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา