แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 2561

1. รายงานการประชุม

-กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์

PA Fast Track โดย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

PA Primary Care, Fast Track, Quality Organization โดย นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล

-กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

PA TB โดย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

PA TB, Green & Clean Hospital, Mother & Child Health โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์

-กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

PA RDU โดย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์

PA ยาเสพติด โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

PA ยาเสพติด โดย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

PA ยาเสพติด, RDU โดย นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ

-ด้านบริหาร

PA เขตสุขภาพ โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
PA HRH Transformation, Digital Transformation, Financial Management โดย นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม

-ผลการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

PA กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย

-สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแนวทางการตรวจ

 

2. ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-Strategy House PA 2562

1. Primary Care
2. RDU
3. TB
4. HRH Transfomation_v2
5. Digital Transformation
6. Mother & Child Health
7. Green & Clean Hospital
8.drugs
9. Fast Track
11. Financial Management
12. Quality Organization
รวม Strategy House PA 2562

-VDO

-ประเด็น PA 2562

3. สรุปประเด็นการนำเสนอ PA

1. การมอบนโยบายสำคัญปี 2562 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

2.

3.
4. PA HRH Transformation, Digital Transformation, Financial Management โดย นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม
5. PA เขตสุขภาพ โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
6. PA (ด้านการแพทย์) Primary Care, Fast Track, Quality Organization โดย นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล และ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

7.

8.
9. PA ยาเสพติด, RDU โดย นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
10. PA ยาเสพติด โดย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
11. PA ยาเสพติด โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
12. PA RDU โดย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์

4. PA กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1_PA_ver22

5. หนังสือแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (.พ.ศ.2560-2579)

ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา

แพทย์หญิงไพรัตน์ แสงดิษฐ

วีดีโอแนะนำสถาบัน

แผนที่

Visitor Stats

Today : 20/01/2019
Visitors today: 66
OS:
Browser:
IP: 3.80.32.33
Visitors Online: 1