แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา/ค่านิยม

PRASAT

P : Professional
    : ทำแบบมืออาชีพ
R : Respect
    : การยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน
A : Attitude
    : การมีทัศนคติที่ดี สร้างสรรค์ ประหยัด อดทน
S : Supertertiary
    : ระดับเหนือกว่าตติยภูมิ (การให้บริการ)
A : Accountability
    : ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้
T : Teamwork
    : การทำงานเป็นทีม ร่วมมือ ร่วมใจ มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

 

ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา

แพทย์หญิงไพรัตน์ แสงดิษฐ

วีดีโอแนะนำสถาบัน

แผนที่

Visitor Stats

Today : 20/01/2019
Visitors today: 60
OS:
Browser:
IP: 3.80.32.33
Visitors Online: 4