กลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์

พันธกิจ
  1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านประสาทศัลยศาสตร์
  2. จัดบริการทางการแพทย์ด้านประสาทศัลยศาสตร์ในระดับเชี่ยวชาญชั้นสูงที่มีมาตรฐานของประเทศ
  3. ศึกษา วิจัย พัฒนาเพื่อสร้างผลงานวิชาการ องค์ความรู้ทางประสาทศัลยศาสตร์
ผลลัพธ์
  1. ได้บุคลากรทางด้านประสาทศัลยศาสตร์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
  2. ประชาชนได้รับการบริการด้านประสาทศัลยศาสตร์ด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการและบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

ข่าวสาร

ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา

แพทย์หญิงไพรัตน์ แสงดิษฐ

วีดีโอแนะนำสถาบัน

แผนที่

Visitor Stats

Today : 14/11/2018
Visitors today: 42
OS:
Browser:
IP: 54.196.190.32
Visitors Online: 3