แนะนำสถาบัน


สถาบันประสาทวิทยา

เป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ ในสังกัด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธาณสุข มีหน้าที่หลักในด้านการศึกษา วิจัย และรักษาผู้ป่วยโรคระบบประสาท และสมอง โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้ เฉลี่ยปีละ 180,000 ราย และผู้ป่วยในได้ เฉลี่ยปีละ 4,000 ราย มีเตียงที่สามารถรับผู้ป่วยได้ 300 เตียง

หน้าที่และภาระกิจหลักของสถาบันประสาทวิทยา

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านระบบประสาท

2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านระบบประสาทแก่สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

3. จัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยด้านระบบประสาท

4. ให้การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ด้านระบบประสาทแก่แพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพ ในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

5. กำกับและดูแลการดำเนินงานของโรงพยาบาลประสาทในส่วนภูมิภาค  

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา

แพทย์หญิงไพรัตน์ แสงดิษฐ

วีดีโอแนะนำสถาบัน

แผนที่

Visitor Stats

Today : 17/12/2018
Visitors today: 238
OS:
Browser:
IP: 54.234.228.78
Visitors Online: 2