– คำประกาศ “สิทธิ”และ”ข้อพึงปฏิบัติ”ของผู้ป่วย

ประกาศ

03ประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติผู้ป่วย OK 180958