– เข็มมุ่งการพัฒนาคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศ

เข็มมุ่งที่ 1 ความเป็นเลิศทางคลินิก

เข็มมุ่งที่ 2 การสื่อสารทั่วถึง

เข็มมุ่งที่ 3 การจัดการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ