แนวทางการฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองอย่างง่าย

สาระความรู้

ด้วยสถาบันประสาทวิทยาได้จัดทำ แผ่นพับความรู้เรื่อง “แนวทางการฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองอย่างง่าย” โดยท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่นี่