ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าโครงการระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

ประกาศ

ตามที่สถาบันประสาทวิทยา ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น

สถาบันฯ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดท่านสามารถอ่านได้ ที่นี่