ร่างประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 7 เดือน

ข่าวร่างประกวดราคา

ตารางราคากลางอ้างอิง อาหารผู้ป่วย – 7 เดือน (มี.ค-ก.ย62)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาอาหาร 7 เดือน