ร่างประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน 3 รายการ

ข่าวร่างประกวดราคา

ราคากลางน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด
สเปคน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด
ประกาศร่าง น้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด

 

หมายเหตุ  ตั้งแต่วันที่ 15-18 มกราคม 2562