ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 10 เดือน

ประกาศ

ตามที่สถาบันประสาทวิทยา ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ในการนี้ จึงขอประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 10 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่