ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจอัตโนมัติสำหรับการตรวจภูมิต้านทานในห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาฯ

ประกาศ

ตามประกาศ สถาบันประสาทวิทยา เรื่อง ประกวดราคาเครื่องตรวจอัตโนมัติสำหรับการตรวจภูมิต้านทานในห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาพร้อมระบบจัดการประมวลผลข้อมูล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 7,300,000 บาท ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่