ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 7

ข่าวสารการอบรม, ประกาศ

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ขอประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 7 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

2. กำหนดการสอบคัดเลือก