ร่างประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องตรวจอัตโนมัติสำหรับการตรวจหาภูมิต้านทานในห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาพร้อมระบบจักการประมวลผลข้อมูล แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

ข่าวร่างประกวดราคา

ระยะเวลาในการเผยแพร่เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ราคากลาง
ร่างประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคา
รายละเอียดเครื่องตรวจวัดอ้ตโนมัติสำหรับการตรวจหาภูมิต้านทานในห้องปฏิบัติการ