ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 10 เดือน

ข่าวร่างประกวดราคา

สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ดังนี้

1. ตารางราคากลางอ้างอิงอาหารผู้ป่วย 10 เดือน

2. ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย 10 เดือน

3. ร่างประกาศประกวดราคาอาหารผู้ป่วย 10 เดือน

4. รายละเอียดคุณลักษณะอาหารผู้ป่วย 10 เดือน