ร่าง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือปรับระยะความลึกในการใส่ไมโครอิเลคโทรด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวร่างประกวดราคา

ราคากลาง ชุดปรับระยะ
ร่างประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคา
รายละเอียดชุดเครื่องมือปรับระยะ