ร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องบันทึกคลื่นสัญญาณไฟฟ้าสมอง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวร่างประกวดราคา

เครื่องบันทึกคลื่นสัญญาณ
ราคากลาง เครื่องบันทึก
ร่างประกาศเครื่องบันทึก
ร่างเอกสารเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้า