ประกวดราคาซื้อก๊าซออกซิเจนเหลว จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ

ราคากลาง