เปิดอบรม โครงการอบรมผู้บริหารการพยาบาลทางคลินิก : ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 2

ข่าวสารการอบรม

รายละเอียดโครงการอบรมผู้บริหารการพยาบาลทางคลินิกฯ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ดังนี้

1. หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฯ

2. แผ่นพับโครงการอบรมผูู้บริหารการพยาบาลทางคลินิกฯ

 

หมายเหตุ

1. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน – 5 ตุลาคม 2561

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ทาง www.pni.go.th