ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)