– ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ

ตามพระราชบัติญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด

ในการนี้ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เตียง ราคา 9,000,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2562 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้  ที่นี่