– ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ

ตามพระราชบัติญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด

ในการนี้ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกล้องสำหรับส่องตรวจผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตัว ราคา 800,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2562 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้  ที่นี่