ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังการทำงานของหัวใจ การหายใจ ความดันโลหิต ความอิ่มตัว ของออกซิเจนในเลือดฯ

ประกาศ

สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังการทำงานของหัวใจ การหายใจ ความดันโลหิต ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคา ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 720,000 บาท ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

 

หมายเหตุ   

  1. กำหนดรับเอกสาร วันที่ 6-13 มิถุนายน 2561
  2. กำหนดยื่น วัวนที่ 14 มิถุนายน 2561
  3. พิจารณาผล วันที่ 15 มิถุนายน 2561