ประกาศ รายละเอียดการอบรมและตารางอบรมโครงการการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 11

ข่าวสารการอบรม, ประกาศ

โครงการการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 11 ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการฯ ได้ดังนี้

1. ตารางสอนผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง 11 23 เมษายน 61

2. รายละเอียดการอบรม