– ประกาศ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561

ประกาศ

สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ขอประกาศรายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน (เงินงบประมาณ) 2561

2. ผลการดำเนินงาน (เงินบำรุง) 2561