– ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ

ตามพระราชบัติญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด

ในการนี้ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องเฝ้าระวังการทำงานของหัวใจ กายหายใจ ความดันโลหิต ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2561 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่