ประกาศจัดซื้อยา กลุ่มยาจิตเวช จำนวน 5 รายการ

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

1.Agomelatine 25 mg Tablet

คุณลักษณะเฉพาะ Agomelatine 25 mg

ตารางราคากลาง Agomelatine 25 mg

ขอบเขตของงาน กลุ่มยาจิตเวช

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา

2.Aripiprazole 10 mg Orally Disintegrating Tablet

คุณลักษณะเฉพาะ Aripiprazole 10 mg Orally Disintegrating

ตารางราคากลาง Aripiprazole 10 mg Orally Disintegrating

ขอบเขตของงาน กลุ่มยาจิตเวช

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา

3.Duloxetine 30 mg Capsule

คุณลักษณะเฉพาะ Duloxetine 30 mg

ตารางราคากลาง Duloxetine 30 mg

ขอบเขตของงาน กลุ่มยาจิตเวช

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา

4. Escitalopram 20 mg Tablet

คุณลักษณะเฉพาะ Escitalopram 20 mg

ตารางราคากลาง Escitalopram 20 mg

ขอบเขตของงาน กลุ่มยาจิตเวช

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา

5. Quetiapine 300 mg Sustained Release Tablet

คุณลักษณะเฉพาะ Quetiapine 300 mg Sustained Release

ตารางราคากลาง Quetiapine 300 mg Sustained Release

ขอบเขตของงาน กลุ่มยาจิตเวช

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 2 และใบเสนอราคา