ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย

ประกาศ

ตามประกาศสถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา 6 เดือน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

เนื่องจาก ไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล์กมรอนิกส์ สถาบันฯจึงขอยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ดังกล่าว ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่