ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง รุ่นที่ 11

ข่าวสารการอบรม

* ประกาศเลื่อนวันโอนเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองและกระดูกสันหลัง รุ่นที่ 11 เป็นวันที่ 2 – 20 เมษายน พ.ศ. 2561 *

 

เอกสารตอบรับและระเบียบการปฏิบัติผู้เข้ารับการอบรม รุ่น11

ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

เอกสารแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนอบรม