ร่างประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา ๖ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวร่างประกวดราคา

สถาบันประสาทวิทยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคา
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไข
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)