ประกวดราคาซื้อโครงการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อการบริการ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Feature, ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น.

ดาวน์โหลด