ประกาศจัดซื้อยา กลุ่มยากันชัก จำนวน 8 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

Feature, ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

1.Topiramate 100 mg Tablet

คุณลักษณะเฉพาะของยาและตารางราคากลางยา Topiramate 100 mg

ขอบเขตของงาน

2. Topiramate 50 mg Tablet

คุณลักษณะเฉพาะของยาและตารางราคากลางยา Topiramate 50 mg

ขอบเขตของงาน

3. Topiramate 25 mg Tablet

คุณลักษณะเฉพาะของยาและตารางราคากลางยา Topiramate 25 mg

ขอบเขตของงาน

4. Sodium Valproate 500 mg Sustained Release Tablet

คุณลักษณะเฉพาะของยาและตารางราคากลางยา Sodium valproate 500 mg

ขอบเขตของงาน

5. Levetiracetam 500 mg Tablet

คุณลักษณะเฉพาะของยาและตารางราคากลางของยา Levetiracetam 500 mg

ขอบเขตของงาน

6. Lamotrigine 100 mg Tablet

คุณลักษณะเฉพาะของยาและตารางราคากลางยา Lamotrigine 100 mg

ขอบเขตของงาน

7. Lamotrigine 50 mg Tablet

คุณลักษณะเฉพาะของยาและตารางราคากลางยา Lamotrigine 50 mg

ขอบเขตของงาน

8. Lamotrigine 25 mg Tablet

คุณลักษณะเฉพาะของยาและตารางราคากลางยา Lamotrigine 25 mg

ขอบเขตของงาน