ประกาศจัดซื้อยา กลุ่มยาโรคสมองเสื่อม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

1. Rivastigmine hydrogen tartrate 1.5 mg Capsule

คุณลักษณะเฉพาะยา และตารางราคากลางยา Rivastigmine 1.5 mg

ขอบเขตของงาน

2. Rivastigmine hydrogen tartrate 3 mg Capsule

คุณลักษณะเฉพาะ และตารางราคากลางยา Rivastigmine 3 mg

ขอบเขตของงาน

3. Rivastigmine 9 mg Transdermal patch

คุณลักษณะเฉพาะ และตารางราคากลางยา Rivastigmine 9 mg pacth

ขอบเขตของงาน

4.  Rivastigmine 18 mg Transdermal patch

คุณลักษะณะเฉพาะยา และตารางราคากลางยา Rivastigmine 18 mg pacth

ขอบเขตของงาน

5. Memantine hydrochloride 10 mg Tablet

คุณลักษณะเฉพาะยา และตารางราคากลางยา Memantine 10 mg

ขอบเขตของงาน

6. Donepezil hydrochloride 10 mg Orally Disintegrating Tablet

คุณลักษณะเฉพาะยา และตารางราคากลางยา Donepezil 10 mg Orally

ขอบเขตของงาน

7. Donepezil hydrochloride 10 mg Tablet

คุณลักษณะเฉพาะยา และตารางราคากลางยา Donepezil 10 mg

ขอบเขตของงาน