ประกาศ จัดซื้อยากลุ่มยาจิตเวชและความเคลื่อนไหวผิดปกติ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

1. Mirtazapine 15 mg Orally Disintegrating Tablet

คุณลักษณะเฉพาะยา และตารางราคากลางยา Mirtazapine 15 mg

ขอบเขตของงาน

2. Quetiapine 50 mg Sustained Release Tablet

คุณลักษณะเฉพาะยา และตารางราคากลางยาQuetiapine 50 mg

ขอบเขตของงาน

3. Venlafaxine 75 mg Extended Release Capsule

คุณลักษณะเฉพาะยา และตารางราคากลางยาVenlafaxine 75 mg

ขอบเขตของงาน

4. Clostridium botulinum toxin type A complex 100 units for injection

คุณลักษณะเฉพาะยา และตารางราคากลางยาClostridium botulinum toxin

ขอบเขตของงาน

5. Flupentixol 0.5 mg and Melitracen 10 mg Tablet

คุณลักษณะเฉพาะยา และตารางราคากลางยาFlupentixol 0.5 mg and Melitracen 10 mg

ขอบเขตของงาน