ประกาศ จัดซื้อยากลุ่มยา Neuropathic pain จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

Feature, ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา
  1. Gabapentin 400 mg

คุณลักษณะเฉพาะและตารางราคากลางยา Gabapentin 400 mg

ขอบเขตของงาน 

2. Pregabalin 150 mg

คุณลักษณะเฉพาะและตารางราคากลางยา Pregabalin 150 mg

ขอบเขตของงาน

3. Pregabalin 25 mg

คุณลักษณะเฉพาะและตารางราคากลางยา Pregabalin25 mg

ขอบเขตของงาน