โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายในผู้สูงอายุ

ข่าวสารการอบรม, ประกาศ

รายละเอียดโครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายในผู้สูงอายุ มีดังนี้

1. หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายในผู้สูงอายุ

2. ตารางการอบรมโครงการฯ

3. หนังสืออนุมัติตัวผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฯ

4. ใบสมัครและใบจองที่พัก