ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ

ตามพระราชบัติญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด

ในการนี้ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโครงการระบบฐานข้อมูลเวชระเบียนสำรอง (Backup) จำนวน 1 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เอกสารประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2. รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง