– โครงการพัฒนาการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยโรคลมอย่างถูกต้องเหมาะสมของประเทศไทย

ข่าวสารการอบรม, ประกาศ

รายละเอียดโครงการพัฒนาการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยโรคลมอย่างถูกต้องเหมาะสมของประเทศไทย มีดังนี้

1. หนังสือเชิญประชาสัมพันธ์อบรม

2. รายละเอียดโครงการพัฒนาการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยโรคลมฯ