รายชื่อผู้รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

สมัครงาน

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว สถาบันประสาทวิทยาจึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และ กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลอก
คลิกอ่านประกาศ