– แจ้งกำหนดการขอรับคืนเงินประกันสัญญา/ซอง

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0412/ว.1075 ลงวันที่ 22 กันยายน 2530 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนเงินประกันสัญญา จึงประกาศให้ผู้ค้ำประกันที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมาติดต่อขอรับเงินประกันสัญญา/ซองคืนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ประกาศ หากไม่มารับคืนตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สถาบันประสาทวิทยาจะรับเข้าเป็นรายได้ตามประเภทของเงินให้เสร็จสิ้นไป
คลิกอ่านประกาศ