– ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทศัลยศาสตร์ กลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยาประจำปีการศึกษา 2561

กลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์, ข่าวสารการอบรม
  1. มีคุณสมบัติในการสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปี 2561 ตรงตามเกณฑ์ของแพทยสภาและราชวิทยาลัยประสาทศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทยครบถ้วน
  2. ไม่มีสุขภาหรือความพิการทางร่างกายหรือจิตใจที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมด้านประสาทศัลยศาสตร์
  3. เกณฑ์การคัดเลือกพิจารณาจากผลการเรียน การสัมภาษณ์ จดหมายรับรองการปฏิบัติงานโดยการลงคะแนนของกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน