ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ

ตามพระราชบัติญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด

ในการนี้ จึงขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อก๊าซออกซิเจน จำนวน 150,000 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560-30 กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่