ประกาศ ร่างประกวดราคางานจ้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกชั้นที่ 1 อาคารรัชมงคล สถาบันประสาทวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวร่างประกวดราคา

ด้วย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้างปรับปรุงแผนกผู้ป่วยนอกชั้นที่ 1 อาคารรัชมงคล สถาบันประสาทวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ ดังนี้

ร่างประกวดราคา

ราคากลาง