ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

3 ตุลาคม 2560

Vopar 250 mg

Gabapentin 600 mg

Levoflox inj

Cilostazol 50 mg

Ebixa pump

Gabapentin 100 mg

Immucept 250 mg

Lecetam 500 mg

5 ตุลาคม 2560

Circadin

Glucophage 500 mg

Glucophage 850 mg

Ultracet

Prevacid

9 ตุลาคม 2560

Abilify 5 mg

Actilyse

Brillior

Cardepine 10 mg,10ml

Dynastat Inj

Exelon 1.5 mg

Exelon 6 mg

fosamax plus

janumet 50+500

lamictal 100 mg

lantus

 neupro patch 6

 seroquel XR 50

 seroquel XR 300

Tear Naturale Free

 Tegretol CR 400

 Topamax 50 mg

 zoloft 100 mg

 Zonegran

Atorvastatin 10 mg

Janumet 50.1000 mg

10 ตุลาคม 2560

 Reminyl PR 8

Senokot

Fycompa 4 mg

Madiplot 20 mg

 Madopar dispersible

Merislon 6 mg

 Merislon 12 mg 

Neurobion

 Nimotop Inj.

Reminyl PR 16 

Topamax 25 mg

Immunoglobulin

Losartan50 mg

Sertraline 50 mg

11 ตุลาคม 2560

Folic

Aricept 23 mg Tab

Remeron 15 mg Tab

12 ตุลาคม 2560

Natear eye drop

Vitamin B1,B6,B12

Azilect 1 mg

Ebixa 20 mg

Lexapro 20 mg

Simvastatin 20 mg

Sinemet100.25 mg

16 ตุลาคม 2560

Azathioprine 50 mg

Baclofen 10 mg

Clonazepam 0.5 mg

Pramipexole 0.25 mg

Re-B- Forte

Trazodel

Valsartan 160 mg

Vancomycin 500 mg

Bromocriptine 2.5 mg Tab

Dafiro 5,160 mg Tab

Dilantin infatab 50 mg

Dilantin Inj.

Efexor XR 37.5 mg

Eliquis 5 mg Tab

Exelon patch 10

Exelon patch 15

 Fycompa 4 mg

Keppra 500 mg Tab

 Lamictal 25 mg

Novomix 30 penfill

Solumedrol 1 gm Inj

Stalevo 100

Trileptal 300 mg Tab

Betaloc

 Livalo 2 mg Tab

Quetiapine 25 mg Tab

Abilify 10 mg

Arcoxia 90 mg Tab

Berodual forte

Comtan 200 mg Tab

Exelon 3 mg

17 ตุลาคม 2560

Donepezil 10 mg

Linagliptin 5 mg

Vimpat 100 mg

Gabapentin 400 mg

Grendis 300 mg

januvia

Keppra Solution

Mestinon 60 mg

Neupro Pacth 2 mg

Pletaal SR 100 mg

Pradaxa 110 mg

Pregabalin 75 mg

Pregabalin 150 mg

Relpax

Requip PD 2 mg

Serc 16 mg

18 ตุลาคม 2560

 Amlodipine 5 mg Tab

 Amlodipine 10 mg Tab

 Aricept evess 10 mg

Deanxit

 Depakine IV

 Encorate chrono 200 mg

 Madiplot 10 mg Tab

 Madopar HBS

 Tizanidine 4 mg Tab

Xarelto 20 mg Tab

 Zeptol CR 400

 Fluvoxamine 100 mg

24 ตุลาคม 2560

 Harnal OCAS

Keppra IV

Pletaal powder

Sifrol ER 1.5 mg Tab

Lyrica 25 mg Cap

Mucosta 100 mg

 Detrusitol SR 4 mg

Dilanyin 100 mg SR

30 ตุลาคม 2560

Clonazepam 2 mg

31 ตุลาคม 2560

Gabapentin 600 mg

1 พฤศจิกายน 2560

Aricept evess 10 mg

Blopress 16 mg

Clopidogrel 75 mg

Cymbalta 30 mg

Depakine chrono

Gasmotin

Omeprazole 20 mg

Prevacid

Rebiff 44 mcg

Reminyl 16 mg

Seroquel XR 50 mg

Seroquel XR 300 mg

Simvastatin 40 mg

Topamax 25 mg

Topamax 100 mg

Valdoxan

Vopar 250 mg

2 พฤศจิกายน 2560

Lecetam 500

3 พฤศจิกายน 2560

Arcoxia 90 mg

Comtan

Dalacin 600 mg inj

Keppra 500 mg

lamictal 50 mg

Lamictal 100 mg

Minirin 0.1 mg tab

Nimbex inj

Tegretal CR 200 mg

10 พฤศจิกายน 2560

Ezetrol 10 mg

Suprane

Tegretol 400 mg

Tygacil

15 พฤศจิกายน 2560

Albumin 20ml

Azilect

Aricept 10 mg

Aricept 23 mg

Betaloc Zok

Brillior

Cardepine Inj

Circadin

Depakine IV

Exelon Pacth 15

Exelon Patch 10

Immucept

Keppra 500 mg

Lyrica 150 mg

Madiplot 20 mg

Madopar 250 mg

Neupro 6 mg

Rebif 44 mcg

Sevorane

16 พฤศจิกายน 2560

Botox

Gabapentin 100 mg

Pletaal 100 mg

Pregabalin 75 mg

Solu Medrol 1 g

27 พฤศจิกายน 2560

Ebixa 20 mg

ebixa pump

IVIG

28 พฤศจิกายน 2560

Invega 6 mg

Lantus solostar

Neurobion

Prevacid 30 mg

Remeron 15 mg

Reminyl 8 mg

Reminyl 16 mg

Topamax 50 mg

Topamax 100 mg

Ultracet

zyprexa 5 mg

vopar

1 ธันวาคม 2560

Dilantin 250 mg Inj

Exelon 1.5 mg

Exelon 3 mg

Trajenta 5 mg

6 ธันวาคม 2560

Actilyse 50 mg

Fosamax

Glilenya

Imuprin

Stalevo 150 mg

8 ธันวาคม 2560

Eliquis

Lyrica 25 mg

12 ธันวาคม 2560

Azilect 1 mg

Lexapro 20 mg

Depakine chrono 500 mg

Aricept evess 10 mg

Clonazepam 2 mg

Rebif 44 mcg

14 ธันวาคม 2560

Pletaal 100 mg

Lyrica 150 mg

Keppra 500 mg

Grendis

Exelon Patch 10

Exelon Patch 5

Donepezil

Arcoxia

Comtan

15 ธันวาคม 2560

Gapapentin 600 mg Tab

Mevalotin 40 mg

Relpax 40 mg

Sifrol 0.375 mg

SoluMedrol 1 g

Stalevo 100

20 ธันวาคม 2560

Aricept 23 mg

Aricept evess 10 mg

Clopigogrel 75 mg

Comtan

Cymbalta 30 mg

Depakine IV

Exelon 4.5 mg

Immucept 250 mg

Lamictal 100 mg

Levetiracetam 500 mg

Pradaxa 110 mg.

Pregabalin 75 mg

Prevacid 30 mg

Quetiapine 25 mg

Rebif 44 mcg

Sifrol 1.5 mg

Trivastal retard 50 mg

Ultracet

Valdoxan 25 mg

Vopar 250 mg

21 ธันวาคม 2560

Atorvastatin 10 mg

Memantine 10 mg

Seroquel 50 mg

Sertraline 50 mg

22 ธันวาคม 2560

Dysport

Exelon Patch 10

Mestinon

26 ธันวาคม 2560

Livalo

29 ธันวาคม 2560

Pletaal 100 mg

5 มกราคม 2561

Atorvastatin 40 mg

Azilect 1 mg

8 มกราคม 2561

Cellcept 250 mg

Madiplot 20 mg

Madopar 250 mg

Rebiff 44 mcg

topamax 50 mg

topamax 100 mg

vislube eye drop

15 มกราคม 2561

Aricept evess 10 mg

Aubagio 14 mg

Deanxit

Efexor 75 mg

Gilenya 0.5 mg

Invega 6 mg

Lyrica 25 mg

Lyrica 150 mg

Stalevo 150

Tegretol 400 mg

Tizan 4 mg

16 มกราคม 2561

Januvia

Lamictal 50 mg

Levetiracetam 500 mg

Pletaal SR 100 mg

Rosuvastatin 20 mg

Lexapro 20 mg

17 มกราคม 2561

Mevalotin 40 mg

Solu medrol 1 g

23 มกราคม 2561

Azathioprine 50 mg

Azilect 1 mg

Memantine pump

Mycophenolate mofetil 250 mg

24 มกราคม 2561

Aricept 23 mg

Aricept evess 10 mg

Depakine Chrono

Exelon 3 mg

Exelon 4.5 mg

Exelon 6 mg

Madopar dispersible

Madopar HBS

Prevacid

Rebif 44 mcg

Reminyl PR 16 mg

Topamax 25 mg

Zeptol CR 400 mg

Zyprexa 5 mg

25 มกราคม 2561

Fosamax tab

26 มกราคม 2561

Acroxia 90 mg

Brillior

Eliquis

Exelon Patch 5

Exelon Patch 10

Exelon Patch 15

Gabapentin 100 mg

Gabapentin 600 mg

29 มกราคม 2561

Atorvastatin 10 mg

Keppra 500 mg

Lamictal 100 mg

Minirin Tab

Neupro Patch 2 mg

Pradaxa 110 mg

Relpax 40 mg

Sifrol ER 0.375 mg

Stalevo 100

Suprane 240 ml

Trajenta 5 mg

30 มกราคม 2561

Comtan

6 กุมภาพันธ์ 2561

Clonazepam 2 mg

Pletaal SR 100 mg

12 กุมภาพันธ์ 2561

Actilyse

Aricept evess 10 mg

Cardepine Inj

Cellcept Cap 250 mg

Clopidogrel 75 mg

Cymbalta 30 mg

Dilantin Inj.

Donepezil

Ezetrol

Gasmotin

Gilenya 0.5 mg

Grendis

Invega sustenna 100 mg

Keppra solution

Lantus solostar

Madiplot 10 mg

Madiplot 20 mg

Madopar 250 mg

Pregabalin 75 mg

Rebif 44 mcg

Sertraline 50 mg

Sevoflurane 250 ml

Sifrol ER 1.5 mg

Tegretol CR 200 mg

Valdoxan 25 mg

Viartril S 1884 mg

Vimpat 100 mg

Vitamin Sambee

Xarelto 20 mg

Zonegran 100 mg

16 กุมภาพันธ์ 2561

Pletaal 100 mg

Sinemet 125 mg

28 กุมภาพันธ์ 2561

Aricept evess 10 mg

Azilect

Cardiprin 100 mg

Comtan

Ebixa solution

Exelon 6 mg

Exelon Patch 10

Immucept 250 mg

Memantine 10 mg

Meropenem 1 g

Pletaal SR 100 mg

Prevacid 30 mg

Rebif 44 mcg

Stalevo 100

Tegretol 400 mg

Vislube eye drop

2 มีนาคม 2561

Dilantin 100 mg

Efexor XR 37.5 mg

Keppra 250 mg

Mestinon

6 มีนาคม 2561

Seroquel XR 50 mg

Abilify 10 mg

Arcoxia 90 mg

Brillior 50 mg

Dafiro Eliquis 5 mg

Gabapentin 100 mg

Januvia 100 ng

Mevalotin 40 mg

Mucosta 100 mg

Pradaxa 110 mg

Rosuvastatin 20 mg

Sifrol ER 0.375 mg

Zeptol 400 mg

8 มีนาคม 2561

Deanxit

Levetiracetam 500 mg

Vopar 250 mg

12 มีนาคม 2561

Comtan

Exelon Patch 5

Exelon Patch 15

Keppra 500 mg

13 มีนาคม 2561

Aricept 23 mg

Aricept evess 10 mg

Atorvastatin 40 mg

Aubagio 14 mg

Betaloc Zok 100 mg

Celebrex 200 mg

Cymbalta 30 mg

Depakine Chrono

Depakine IV

Gilenya 0.5 mg

Lexapro 20 mg

Madopar 250 mg

Madopar HBS

Pletaal SR 100 mg

Remeron 15 mg

Reminyl PR 8 mg

Reminyl PR 16 mg

Seroquel XR 50 mg

Seroquel XR 300 mg

Solu Medrol 1 gm

Topamax 50 mg

Topamax 100 mg

Efexor XR 75 mg

Gabapentin 400 mg