ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา

3 ตุลาคม 2560

Vopar 250 mg

Gabapentin 600 mg

Levoflox inj

Cilostazol 50 mg

Ebixa pump

Gabapentin 100 mg

Immucept 250 mg

Lecetam 500 mg

5 ตุลาคม 2560

Circadin

Glucophage 500 mg

Glucophage 850 mg

9 ตุลาคม 2560

Abilify 5 mg

Actilyse

Brillior

Cardepine 10 mg,10ml

Dynastat Inj

Exelon 1.5 mg

Exelon 6 mg

fosamax plus

janumet 50+500

lamictal 100 mg

lantus

 neupro patch 6

 seroquel XR 50

 seroquel XR 300

Tear Naturale Free

 Tegretol CR 400

 Topamax 50 mg

 zoloft 100 mg

 Zonegran

Atorvastatin 10 mg

Janumet 50.1000 mg

10 ตุลาคม 2560

 Reminyl PR 8

Senokot

Fycompa 4 mg

Madiplot 20 mg

 Madopar dispersible

Merislon 6 mg

 Merislon 12 mg 

Neurobion

 Nimotop Inj.

Reminyl PR 16 

Topamax 25 mg

Immunoglobulin

Losartan50 mg

Sertraline 50 mg

11 ตุลาคม 2560

Folic

Aricept 23 mg Tab

Remeron 15 mg Tab

12 ตุลาคม 2560

Natear eye drop

Vitamin B1,B6,B12

Azilect 1 mg

Ebixa 20 mg

Lexapro 20 mg

Simvastatin 20 mg

Sinemet100.25 mg

16 ตุลาคม 2560

Azathioprine 50 mg

Baclofen 10 mg

Clonazepam 0.5 mg

Pramipexole 0.25 mg

Re-B- Forte

Trazodel

Valsartan 160 mg

Vancomycin 500 mg

Bromocriptine 2.5 mg Tab

Dafiro 5,160 mg Tab

Dilantin infatab 50 mg

Dilantin Inj.

Efexor XR 37.5 mg

Eliquis 5 mg Tab

Exelon patch 5

Exelon patch 10

Exelon patch 15

 Fycompa 4 mg

Keppra 500 mg Tab

 Lamictal 25 mg

Novomix 30 penfill

Solumedrol 1 gm Inj

Stalevo 100

Trileptal 300 mg Tab

Betaloc

 Livalo 2 mg Tab

Quetiapine 25 mg Tab