– เปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 6

ข่าวสารการอบรม

เอกสาร ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการชำระเงิน
แผ่นพับ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางSTROKE หน้า 1
แผ่นพับ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางSTROKE หน้า 2
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรม

1. รับสมัคร วันที่ 2 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2560
2. ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท โดยกรอกเอกสารการเงินให้ครบถ้วนและระบุ Product code : 9598 Download เอกสารการเงินได้ที่ www.pni.go.th และโอนเงินที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
3. ส่งใบสมัครและสลิปการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมสอบตัวจริง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 มาที่ กลุ่มงานวิชาการพยาบาล สถาบันประสาทวิทยา
312 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ทาง www.pni.go.th
5. สอบคัดเลือก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร อาคารอำนวยการ ชั้น 3
6. ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ทาง www.pni.go.th