– โครงการอบรมผู้บริหารการพยาบาลทางคลินิก ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 1

ข่าวสารการอบรม

รับสมัคร วันที่ 4 – 29 กันยายน 2560

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ทาง www.pni.go.th

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร อาคารอำนวยการ ชั้น 3 สถาบันประสาทวิทยา

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ทาง www.pni.go.th

ดาวน์โหลดแผ่นพับ
หนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม