– กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การรับของขวัญ สินน้ำใจ ที่ไม่ผิดกฏหมาย และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน

ประกาศ

๑.ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓

๒.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔

๓.ข้อมูลเกี่ยวกับการรับของขวัญอย่างไรไม่ผิดกฏหมาย

ทั้งนี้ สามารถดาว์นโหลดทางเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการกรม (http://secretary.dms.moph.go.th) เบรนเนอร์ คุณธรรม จริยธรรม นอกจากนั้นสำนักงานเลขาฯได้จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ โดยผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้

๑. เว็บไซต์สำนักงานเลขานุการกรม (http://secretary.dms.moph.go.th)

๒. ตู้รับเรื่องร้องเรียน อาคาร ๓ ชั้น ๒

๓. ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ อาคาร ๓ ชั้น ๒ เลขที่ ๔๘/๒๓ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๔. งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร ๓ ชั้น ๒

๕. โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๐-๖๐๘๑ ๐-๒๕๙๑-๘๒๕๒